Disclaimer

Advocatenkantoor Grimm heeft getracht met deze site zo adequaat mogelijke informatie te verstrekken. Al hoewel hierbij uiterste zorgvuldigheid is betracht, is niet uit te sluiten dat sommige informatie onjuist, onvolledig of achterhaald is. Binnen de diverse rechtsgebieden zowel als binnen de diverse andere aspecten die zich binnen en rondom de advocatuur ontwikkelen, vinden vele ontwikkelingen plaats die de op deze site aangebrachte informatie recentelijk kunnen hebben achterhaald.

In verband met bovenstaande kunt u noch derden enig recht ontleden aan de inhoud van deze site.

Advocatenkantoor Grimm kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor fouten en/of schade die direct of indirect voortvloeien uit gebruik door u of derden van informatie die is aangevend vanaf deze site.